Historie farnosti

Fara existovala v Šumicích ještě v době předhusitské. Ve druhé polovině 16. století se stala fara protestantskou. Od roku 1635 spravovali faru dominikáni z Uherského Brodu. Původní kostel Narození Panny Marie, která stál uprostřed vesnice, pocházel z roku 1861. Kolem roku 1950 se šumická farnost rozhodla postavit nový kostel. Ze sbírek farníků byly postupně nakupovány cihly a vápno. Komunistické úřady však stavbu kostela nepovolily. Nový kostel byl vybudován v letech 1998-2000, chrám posvětil 25. června 2000 olomoucký arcibiskup Jan Graubner.