Svátosti

Křest malých dětí

O křest dítěte žádají rodiče (ne prarodiče).

Církev může křtít malé děti jen tehdy, jestliže rodiče žijí životem víry. Při křtu dítěte se rodiče zavazují k tomu, že dítě vychovají ve víře, a že jej budou vést slovem i příkladem svého života k tomu, aby žilo dle Božího zákona, proto je důležitá příprava rodičů. Katolický kněz může pokřtít dítě tehdy, je-li alespoň jeden z rodičů katolický křesťan a zaručil se za křesťanskou výchovu svého dítěte.

Ke křtu dítěte si rodiče vybírají kmotra, který dovršil 16 rok svého života, měl by být praktikující katolík tzn. musí být pokřtěn, biřmován, žije-li v manželství, tak církevně uzavřeném, a vede řádný křesťanský život. Společně s rodiči se vyplňuje křestní zápis. K tomu je třeba přinést Rodný list dítěte a Oddací list rodičůPokud bydlištěm žadatelé spadají do jiné farnosti, tak je třeba přinést i potvrzení svého faráře, že souhlasí se křtem v jiné farnosti.

Křest se zpravidla uděluje ve mši svaté, pokud tomu nebrání závažné důvody. Ke křtu je třeba přinést dítě, křestní roušku a křestní svíci. Křestní svíce se uchovává dítěti ke dni prvního svatého přijímání, kdy si ji při mši sv. znovu zapaluje.

Rodiče, kteří chtějí nechat pokřtít své dítě ať si osobně nebo na tel. č. 739 841 985 popř. e-mailu: fasumice@ado.cz domluví s knězem datum schůzky.

Prosím, stáhněte si do počítače Zápis žádosti o křest dítěte, pak uložte na svém počítači, později vyplňte a odešlete na farní e-mail.

Zápis žádosti o křest dítěte

Svátost manželství

Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplození a výchovu dětí, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost. (Kán. 1055 §1 CIC). Manželská láska mezi mužem a ženou je prostředkem k posvěcení člověka. Sám Bůh učinil z manželství znamení své přítomnosti, neboť muž a žena se sobě navzájem odevzdávají a tak se milují. Kristus je přítomen v lásce křesťanů a posiluje manžele v jejich společném životě. Manželství je také znamením spojení Boha s člověkem. Tuto svátost si udělují snoubenci navzájem. Manželství vzniká dobrovolným souhlasem dvou svobodných pokřtěných lidí. Tak se muž a žena vzájemně přijímají a dávají, aby se stali “jedním člověkem“. Muž a žena si vyměňují manželský souhlas v přítomnosti dvou svědků a služebníka církve, který souhlas novomanželů přijímá a uděluje požehnání církve. Manželství vytváří výlučný a nerozlučný svazek muže a ženy (manželské pouto). Dnes je zákonem umožněno uzavřít sňatek v kostele bez předchozího oddání na úřadě.

Svatbu vyřídíte ve farní kanceláři, kde Vám také vysvětlíme vše potřebné.

Co budete potřebovat k uzavření manželství?

» potvrzení o křtu ne starší půl roku
» tiskopisy a potvrzení z matriky místa oddavek – ne starší 3 měsíců
» předmanželský kurz
» pokud žádný ze snoubenců (u smíšeného manželství pokřtěná strana) nemá bydliště ve farnosti oddavek, tak souhlas faráře z místa bydliště jednoho z nich
» ovdovělí úmrtní list manžela/manželky
» rozvedení Rozhodnutí soudu o rozvodu
» občansky oddaní Oddací list
» ostatní dle domluvy
Sňatek v kostele mohou uzavřít římskokatolíci mezi sebou. Ale také římskokatolík s nepokřtěným nebo s osobou jiného vyznání – u těchto případů se vyžaduje souhlas ordináře (vyřizuje farář). V případě, že římskokatolík uzavře manželství bez požehnání církve, je tento sňatek církevně neplatný (nemůže přistupovat ke svátostem). Pokud se rozvede, může uzavřít nové manželství církevně. Má ale také možnost své současné manželství konvalidovat – církevně zplatnit. Pokud již manželé spolu žijí v občanském sňatku delší čas a jeden z nich touží po církevním sňatku, ale druhý odmítá, může toužící strana požádat o sanaci – zplatnění (u faráře). Podmínkou je, že odmítající manžel(ka) chce v manželském svazku setrvat doživotně.

Všechny nejasnosti vám kněz rád vyjasní.

Aby „ano“ novomanželů bylo opravdu svobodné a odpovědné a manželství bylo příkladem opravdové lásky, je důležitá i příprava na ně. Tato příprava probíhá po celý život v našich rodinách především dobrým příkladem vlastních rodičů a nejbližšího okolí. V období před sňatkem pomáhá snoubencům v přípravě na manželství i kněz.