Pobožnosti

Každý pátek v 15 hod. » Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství 

Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství je založena na viděních polské řeholnice sv. Marie Faustyny Kowalské (1905-1938, kanonizována r. 2000). Modlitba byla formálně schválena papežem Janem Pavlem II. v roce 2001. Je součástí Novény k Božímu milosrdenství, ale modlívá se i odděleně od ní. Podle vidění sestry Faustyny, jak si je zaznamenala ve svém deníku, obdrží při smrti všichni, kteří se tuto korunku modlí, velkou milost. V jejím vidění jí Pán Ježíš řekl, že před tím, kdo se modlí tuto korunku, nebude stát ve chvíli jeho smrti jako soudce, ale jako milosrdný Spasitel. Je to mocná modlitba k vyprošení obrácení hříšníků a osvobození z moci zla. Pán Ježíš Faustyně dle jejích vidění slíbil, že touto modlitbou může být dosaženo cokoliv, co je v souladu s jeho vůlí.

Korunka se modlí na růženci:

Začíná znamením kříže „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ a pokračuje modlitbami Otče náš, Zdrávas, Věřím v Boha. Dále se pětkrát opakuje desátek, složený z modlitby „Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa“ na zrnkách pro Otče náš a desetkrát opakované věty „Pro jeho bolestné utrpení smiluj se nad námi a nad celým světem“ na zrnkách pro Zdrávas. Korunka je pak zakončena modlitbou, která se skládá z třikrát opakovaného: „Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.“

Pobožnost ve farnost zavedl bohoslovec Juraj Ochaba v roce 2017.

První pátky v měsíci a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Každý první pátek v měsíci se po mši svaté modlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Zdůrazněním Ježíšova Srdce se podtrhuje skutečnost opravdového lidství Ježíše Krista. Lidství, které se projevuje nejen rozumem a chtěním, ale také lidství plné citu. Ježíšova smrt na kříži byla „úředně potvrzena“ probodnutím boku, srdce, jak je to popsáno v Janově sepsání evangelia (Jan 19,34). Probodené Srdce Ježíšovo tak zároveň odkazuje na stěžejní prvek křesťanské víry, kterým je Ježíšova oběť na kříži. Písmo, nauka i praxe církve předpokládají tam, kde se hovoří o Ježíšově Srdci, nejvnitřnější střed jeho lidské osoby. Předmětem kultu Ježíšova Srdce je tak sám Pán s ohledem na své úplné lidství, obětované za nás a naši spásu.

Pobožnost devíti prvních sobot

Sobota je dnem od nepaměti zasvěceným Panně Marii. Je dnem absolutní a pevné víry Panny Marie, kterou osvědčila po Ježíšově umučení. Je to den její největší prázdnoty a bolesti pro ztrátu Ježíše, ale také den nekonečné důvěry v Boží vítězství. Už sv. Pius X. 3.6.1912 vyzval k této smírné pobožnosti k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Papež Benedikt XV. dne 9.11.1920 tuto smírnou pobožnost potvrdil. Jde o splnění jednoho přání Panny Marie ve fatimských zjeveních.

První soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Už sv.Pius X. poskytl 3.6.1912 za obvyklých podmínek plnomocné odpustky věřícím, kteří na první sobotu v měsíci vykonají smírnou pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Benedikt XV. dne 9.11.1920 potvrdil smírnou sobotu. Je to splnění jednoho přání P.Marie ve fatimských zjeveních.