Modlitby za zastavení epidemie koronaviru

napsal: jlisowski  → 

Modlitba (1)

Bože, Ty jsi zřídlem všeho dobra. Přicházíme k Tobě, abychom vzývali Tvoje milosrdenství. Ty jsi stvořil vesmír v harmonii a kráse, ale my, naší pýchou jsme zničili chod přírody a vyprovokovali ekologickou krizi, která zasáhla naše zdraví a blaho lidské rodiny. Proto Tě prosíme o odpuštění.

Shlédni, Bože, milosrdně na náš dnešní stav, kdy se nacházíme uprostřed nové virové epidemie. Dej, abychom ještě mohli zakusit Tvou otcovskou starostlivost. Obnov pořádek a harmonii a obnov v nás jednu mysl a nové srdce, abychom se mohli postarat o naši Zem jako věrní strážcové.

Svěřujeme Ti všechny nemocné a jejich rodiny. Přines uzdravení jejich tělu, jejich mysli a jejich duchu, učiň je účastnými na Velikonočním tajemství Tvého Syna. Pomoz všem členům naší společnosti plnit svoje poslání a zesil ducha solidarity mezi námi. Podepři lékaře a zdravotní personál v první linii, sociální pracovníky a vychovatele. Přijď na pomoc zvlášť těm, kteří potřebují zdroje na ochranu svého zdraví.

Věříme, že Ty jsi ten, který hýbe chodem dějin člověka a Tvá láska může změnit v dobro náš osud, ať je náš lidský stav jakýkoliv. Daruj pevnou víru všem křesťanům, aby uprostřed strachu a chaosu mohli vykonávat misi, kterou jsi jim svěřil.

Ó, Bože, hojně požehnej naší lidské rodině a zažeň všechno zlo. Osvoboď nás od epidemie, která nás zasáhla, abychom Tě mohli oslavovat a děkovat Ti s obnoveným srdcem. Protože Ty jsi Tvůrcem života a s Tvým Synem, naším Pánem, v jednotě s Duchem svatým, žiješ a kraluješ, na věky věků. Amen.

Modlitba (2)

Bolestná Královno nebe i země, shlédni na svoje kající dítky a přijmi poděkování za všechna dobrodiní, která jsi nám vyprosila u svého Božského Syna. Zejména Ti děkujeme za přemnohá dobrodiní, která jsi vyprosila našemu národu v těžkých časech utrpení, válek a moru. Vroucně Tě prosíme, ochraňuj náš národ a naši farnost nyní i v budoucnosti. Rač nám vyprosit klidné časy, abychom mohli ještě více chválit tvoje milosrdenství a se všemi velebit Boží dobrodiní. Amen.

Modlitba (3)

Přesvatá Bohorodičko, ty jsi mnohokrát uchránila náš lid v těžkých časech od smrti a zničení. Shlédni milosrdně na náš dnešní stav, kdy se nacházíme uprostřed nové virové epidemie. Vypros nám milost, abychom mohli zakusit tvou mateřskou péči. Pomoz nám obnovit v nás jednu mysl a nové srdce, abychom se mohli postarat o naši Zemi, jako věrní strážci.

Svěřujeme Ti všechny nemocné a jejich rodiny. Vypros jim u Nebeského Otce i svého Syna Ježíše Krista uzdravení jejich tělu, jejich mysli a jejich duchu. Pomoz všem členům naší společnosti plnit svou úlohu a posílit ducha solidarity mezi námi. Podepři lékaře a zdravotní personál v první linii, sociální pracovníky a vychovatele. Přijď na pomoc zvláště těm, kteří potřebují prostředky na ochranu svého zdraví. Ty jsi naše matka a ochránkyně v těžkých časech, které trvají stále na této zemi. Prosíme tě upřímně, jako Matku, která miluje své děti. Osvoboď nás od epidemie, která nás zasáhla, abychom mohli Boha oslavovat a děkovat Ti s obnoveným srdcem.

Matko naše, neopouštěj nás tak, jako jsi před staletími neopustila ty, kteří se v Božím chrámu k tobě utíkali. Prosíme, pomáhej nám k životu víry a oběti pro dobro a štěstí celé Církve i celého světa. Jednou nás všechny uveď do věčné rodiny nebe, kde ti budeme děkovat a Boha v Trojici Svaté jediného chválit na věky věků. Amen.

Modlitba papeže Františka

Maria, Ty záříš vždycky na naší cestě jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,
jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově
a zachovala svou víru pevnou.

Ty, Záchrano lidu, víš čeho nám zapotřebí
a jsme si jisti, že se postaráš
aby se, jako v Káni Galilejské,
mohla navrátit radost a veselí
po této chvíli zkoušky.
Pomoz nám, Matko Božské lásky,
abychom se připodobnili vůli Otce
a učinili to, co nám řekne Ježíš,
který vzal na sebe naše utrpení
a obtížil se našimi bolestmi
aby nás – skrze kříž – přivedl
k radosti vzkříšení. Amen.

Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

Modlitba otce arcibiskupa Jana Graubnera

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.
Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.
Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.
Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.
Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,
že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků,
hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin,
nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád.
K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.
Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře.
Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.
Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy,
vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí,
chovali se jako páni světa a vládci stvoření,
upravovali si zákony i pravidla myšlení.
Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní,
a absolutní je už jen naše nabubřelé já.
Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.

Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.
Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko.
Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši,
že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem.
Jiní prchají před válkou, která se vede proto,
Aby měl někdo větší zisk, vliv a moc,
aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci.
Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem,
jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo
i bídu chudáků v rozvojových zemích.
Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost,
chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům,
práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů,
na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí,
protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.
Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci,
milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit
a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.
Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme.
Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí
jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země
bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.

Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání.
Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu.
Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě,
který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost.
Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.
Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.
Obrať nás a my se k tobě vrátíme.
Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa.
Vrať nám radost ze své ochrany
a bezbožné budeme učit tvým cestám,
svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.
Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on,
když ze sebe nezištně milovat nedokážeme.
Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe,
nechat se vést moudrostí tvého slova,
aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království,
království spravedlnosti, lásky a pokoje.
Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme,
že nás, Bože, nezklameš. Amen.