Farnost Šumice v nouzovém stavu – aktuální informace – Květná neděle

napsal: ŘKF Šumice  → 

Dnes prožíváme Květnou neděli a vstupujeme do Svatého Týdne. Podle možnosti v 11 hod. odsloužím mši svatou, pří účastí max 3. osob. Během mše svaté požehnám kočičky. Posvěcené kočičky budou připraveny k rozebrání v předsíni kostela, můžete se pro ně třeba v rámci procházky zastavit.

milovaní bratři a sestry,

i vám všem, kdo nesdílíte naši víru, ale budete číst toto dnešní kázání.

Z přebohatého stolu Slova Božího, který je tento den pro nás církví přichystán, obrátím vaši pozornost vlastně jen k jedné myšlence. Na okraji zmíním dvě další.

Prvá věta prvního čtení z proroka Izaiáše: Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem. To je přesně to, co očekáváme od všech biskupů a kněží, ale co je i povinností všech věřících. Naplňme tedy tu výzvu a podávejme každému, s kým se setkáme, pohár naděje. V druhém čtení z Pavlova listu Filipanům nám pisatel výstižně vysvětlil, proč máme pokleknout a vyznat: Ježíš Kristus je Pán. Poučme se z toho.

Onou myšlenkou, kterou chci před vámi rozvinout, je evangelní sdělení o Jidášově zradě. Na počátku stojí jeho nabídka prodat Krista, tedy naplnit poptávku velerady. Že jde o zradu Mistra je jasné, ale mohlo by nám uniknout, že šlo o klasický odklon od pravého Boha k modle. Byl to odklon k témuž zlatému býčku, k symbolu pozemského bohatství a moci, mládí a plodnosti jako kdysi na poušti pod Orebem. Položme si každý sám za sebe i všichni společně otázku: Nestvořili jsme nové náboženství konzumu, úspěchu a moci, lží a zrad? Teď hyneme a vidíme, jak to všechno selhalo a staví se proti nám, věda, ekonomický sen, v očekávání přeměněná naděje. Voláme k Bohu, který se ani v nejmenším nehněvá. Jen nám vyhověl, abychom svobodně a podle své vůle současnou situaci vytvořili.

K tomu mnoho říká provedení Jidášovy zrady. Jinak asi letos porozumíme Ježíšově udivené výčitce, kterou zaznamenal evangelista Lukáš: Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka? Polibek je projevem lásky, přátelství a často také odpuštění. Za starých dob políbil kat odsouzence na znamení toho, že on sám proti němu nic nemá. Pak konal své strašné řemeslo. Zamysleme se kajícně nad falší polibků při nevěře, nad polibky politiků, atd. Zamysleme se i nad samotným pojmem faleš. Co je to falešný podpis, svědek, falešné peníze, karty, falešná tvář, celé to vypadání před lidmi, ale hlavně co je falešný tón. Přestaneme se pak divit, že slyšíme chaotickou kakofonii hádek a skoro nic jiného.

Poté přišel výsledek, Jidášovo přiznání. Velerada si umyje ruce, jako za pár hodin Pilát. Nejsou vinni Jidášovou smrtí. Strašlivou smrtí, neboť jeho sebevražda nebyla v pohledu pravověrného Žida košer. Zradit Boha, přátelé, znamená především zradit sebe. Bohu se nestane nic, nás to stojí život. Zůstaňme věrní sobě a Bohu. Prosme Boha o víru a pečujme o ni. Amen.

Nákaza koronavirem v domově pro seniory v Nezdenicích

V domově pro seniory v Nezdenicích žije více než 160 lidí. Nákaza koronavirem se tam podle hejtmana prokázala u kuchařky. „Celý personál kuchyně jsme museli vyměnit, šel do karantény. Domov patří pod Sociální služby Uherské Hradiště, které spravují mnoho sociálních zařízení. Podařilo se vytvořit systém, aby mohli kuchaři mezi nimi migrovat, takže v Nezdenicích je nová posádka kuchyně,“ objasnil Čunek.

Pamatujme na nemocné ve svých modlitbách. Zdroj informace

https://denikn.cz/minuta/334060/29. březen – 5. postní neděle

Všechny Vás zdravím a přejí požehnanou neděli a hodně zdraví.

V naší farnosti každý den v 15 hod., zvoní zvony …abychom si všichni připomněli, že Bůh je stále s námi. Zvony nám zvou také ke společné modlitbě. Prosím Vás všechny, zastavte se na 5 minut a spojme se všichni v modlitbě… Když zvony zvoní, pomodleme se nějakou modlitbu, Korunku k Božímu milosrdenství… Zvony nám připomínají: „Pán je s vámi, nebojte se. Velebte se mnou Hospodina, jásejte Jakubovu Bohu!“ Platí přece slova Písma: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?… Ale v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“ (Ř 8,35-37). Moji milí, právě dnes nás křesťany tento svět moc potřebuje. Modleme se a přebývejme u Ježíše Krista, abychom naplněni jeho moudrostí a láskou vnášeli do tohoto světa naději a pokoj. Abychom se po vzoru svého Pána stávali blahoslavenými tvůrci pokoje. Svěřujme se do ochrany Panny Marie, pomocnice křesťanů a uzdravení nemocných.

Vám všem, a zvláště vám nemocným, nejistým či bezradným, ze srdce žehnám.

V tomto týdnu farnost opustil bohoslovec Juraj, pamatujte i na něho v modlitbách.