Fatimský apoštolát

Fatimský apoštolát - Logo

Co je Fatimský apoštolát (WAF).

Světový apoštolát Fatimy je společenství věřících, které má hlavní poslání “ v šíření autentického učení katolické církve a přísné věrnosti zásadám evangelia osobním posvěcováním svých členů skrze věrnost poselství Fatimy a šíření všeobecného dobra skrze hlásání poselství Fatimy “ / Stanovy WAF/. Světový apoštolát Fatimy byl schválen Papežskou radou pro laiky 7. října 2005. Fatimský apoštolát je jedno z mnoha katolických hnutí, které dnes působí již ve 150 zemích světa. Fatimský apoštolát působí při České biskupské konferenci a pomáhá vést a formovat mariánskou spiritualitu v modlitebních skupinách a společenstvích blízkých P. Marii. Ve zjeveních v r. 1917 Panna Maria ujistila 3 malé pasáčky – Lucii, Františka a Hyacintu – o stálém křesťanském poselství obrácení, modlitby a pokání na smír za hříchy a za obrácení hříšníků a také o pravé úctě k Eucharistii, modlitbě sv. růžence a zasvěcení jejímu Neposkvrněnému Srdci. V naší farnosti působí Fatimský apoštolát od roku 1995. Registrovaných členů je 20. Scházíme se ke společné modlitbě vždy třináctého každého měsíce, ve výroční den zjevení Panny Marie ve Fatimě. Začátek modlitby je jednu hodinu před mší svatou. Také první  soboty v měsíci zasvěcujeme Neposkvrněnému Srdci P. Marie modlitbou rozjímavého růžence před mší svatou a zakončíme modlitbou bolestného růžence po mši svaté.   Téměř všichni jsme důchodového věku, někteří nemocní, začíná nás ubývat. Rádi přivítáme každého, kdo chvíli svého času chce věnovat modlitbě a P. Marii. Po každém setkání se zasvětíme Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Our Lady of Fatima

A nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!

Zásvětná modlitba N.S.P.M.

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu! Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mě přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na smír hříchů proti tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. AMEN.

Za Fatimský apoštolát ve farnosti Šumice zodpovídá sestra Alena Hrnčířová

Fatimský apoštolát v České republice

Fatimský apoštolát na Slovensku

Fatimský apoštolát v Polsku

Fatima 3