Aktuality

filtr příspěvků:

Slovo na dnešní den » 24.7.2018

napsal: P. Ľubomír Stanček, CM  → 

Když mluvil Ježíš k zástupům, jeho matka a příbuzní stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl: „Hle, tvoje matka a tvoji příbuzní stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“ On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je moje matka a kdo jsou moji příbuzní?“ A […]

Slovo na dnešní den » 14.6.2018

napsal: jlisowski  → 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‚Nezabiješ.‘ Kdo by zabil, propadne soudu. Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu: kdo svého bratra tupí, propadné veleradě; […]

Slovo na dnešní den » Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

napsal: jlisowski  → 

Slova svatého evangelia podle Jana. 
Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes sobotu – tu sobotu totiž byl velký svátek -požádali židé Piláta, aby byly ukřižovaným přeraženy nohy a aby byli sňati. Přišli tedy vojáci a přerazili kosti prvnímu i druhému, kteří byli s Ježíšem ukřižováni. Když […]

Úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2018

napsal: jlisowski  → 

Aby v celé církvi rostla víra v Pánovo Tělo a Krev, radost z účasti na mši svaté a odhodlání svědčit o nesmírné Kristově lásce.
V červnu – měsíci, kdy si s větší vnímavostí připomínáme jemnocit Božího Srdce pro nás, se více ponořme do tajemství eucharistie. V síle tohoto odkazu lásky se křesťanské společenství shromažďuje […]

Slovo na dnešní den » 29.05.2018

napsal: jlisowski  → 

Petr řekl Ježíšovi: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky […]

Prosebné dny » 7.-9.5.2018

napsal: ŘKF Šumice  → 

Prosebné dny jsou tři v pondělí, úterý a ve středu před dnem Nanebevstoupení Páně. Říká se jim také „křížové“ podle veřejných průvodů, které se s křížem v čele a za zpěvu litanií ke všem svatým konali v církvi od 5. století. Prosby byly za zachování úrody, ale také odvrácení zlých […]

Strana 5 / 12123456789101112